سلام خدمت دوستان

یکی از کارهای زیبایی که در بیوتکنولوژی انجام میشه اتصال دو یا چند پروتئین مختلف به هم هست. نمونه های زیادی از فیوژن پروتئین ایجاد شده از قبیل ایمونوتوکسین ها که یک توکسین رو به یک آنتی بادی متصل میکنن. یا ایمونوکینازها که یک کیناز رو به آنتی بادی متصل میکنن. ایمونوسایتوکین ها که یک سایتوکین رو به آنتی بادی متصل میکنن. پروتئین های متصل به Fc که برای افزایش طول عمر پروتئین کاربرد دارن و ...

این دست کارهای تحقیقاتی در ایران هم به خوبی انجام شده و میشه. در ایجاد فیوژن پروتئین و هر آزمایش دیگه نحوه طراحی و هدف از طراحی خیلی اهمیت داره. خیلی باید فکر کرد و مطالعه کرد و از انجام کارهای جدید هم ترس نداشت. اگه در طراحی فیوژن پروتئین نوآوری وجود نداشته باشه مقالش جای خوبی چاپ نمیشه و خیلی مورد استقبال جامعه علمی قرار نمیگیره. پس برای ایجاد فیوژن پروتئین طراحی و هدف حرف اول رو میزنن.